Matsebula v Rex (NULL) [2002] SZHC 33 (26 April 2002);

group