Ndlovu v Dlamini (NULL) [2002] SZHC 22 (15 March 2002);

group